W związku z problemami technicznymi oferty prosimy kierować na adres skrytki na platformie ePUAP: /umigraszkow/skrytka

Ogłoszenie o zamówieniu – link

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rej.ul.Krotoszyńskiej od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej Działki Nr 239,306,307 – miniPortal

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rej.ul.Krotoszyńskiej od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej Działki Nr 239,306,307

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250402733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jarocińska 19a

1.5.2.) Miejscowość: Raszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-440

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 – Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkraszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zgkraszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rej.ul.Krotoszyńskiej od ul.Osiedle Robotnicze do ul.Lamkowej Działki Nr 239,306,307

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfcf7a3c-cf58-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: www.raszkow.bip.net.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.plWarunki Usługi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XIX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie ul.Jarocińska 19a ,
63-440 Raszków , tel.: (62) 7343515, e-mail: biuro@zgraszkow.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią/Pana Tomasz Gabryszak Można się z nim skontaktować listowanie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, 63-440 Raszków ul.Jarocińska 19a lub przez e-mail: biuro@zgraszkow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
d)
10)Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia i do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pana/Pani danych
osobowych przez administratora.Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,ul.Stawki 2,00-193 Warszawa.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK.RZP.01-2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja polega na rozbudowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Radłów w rejonie ul.Krotoszyńskiej gmina Raszków umiejscowionej w pasie drogowym, która zapewni bezpieczny sposób dla środowiska naturalnego odprowadzenie ścieków dla oczyszcalni ścieków zlokalizowanej w Raąbczynie gm.Raszków dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego i gmin przyległych. Opis skrócony rozwiązań technicznych:
Miejscowośc Radłów gmina Raszków
1. Kanał grawitacyjny – KS-1 ,
Kanał grawitacyjny – KS-2
Rura PVC-U fi 200/5,9 mm,L=661,00 mb
w tym drogi gminne – KS-1 159,0mb, KS-2 28,0 mb razem 187,00 mb
w tym droga krajowa -KS-1 82,0 mb,KS-2 392 mb razem 484,00 mb
Przykanaliki – Rura PVC-U fi 160/4,7 mmL=71 mb/18 szt/
w tym drogi gminne – KS-1 10 mb/2 szt,KS-2 0mb/ razem 10 mb/2 szt/
w tym droga krajowa – KS-1 9,0 mb/3 szt.KS2 52mb/13 szt razem mb/16 szt.
Studnie rewizyjne betonowe BS 1000 mm-16 szt/KS-1 7 szt,KS-2 9 szt/
Stdzienki przyłączeniowe fi 315 mm- 18 szt/KS-1 5 szt,KS-2 13 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100 punktowej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 108 ust.1 pkt 1)-6 ustawy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji uprawnień do prowadzenia okresłonej działalnosci zawodowej
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu prowadzenia działalnosci na kwotę co najmniej 600 000,00 zł.
c)zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże,ze w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres działalnosci jest krótszy – wtym okresie wykonał conajmniej jedną robotę polegającą na budowie , przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200/5,9 o długości co najmniej 500,00 mb.
Warunek ten będzie spełniony , jeżeli wykonawca wykae , że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi od minium pięciu lat uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi , które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
instalocyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitarnej, drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Zał.nr 2 do SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców , oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót stanowiący załącznik nr 6 do SWZ na potwierdzenie, iż w okresie ostatnich pięciu lat lat pred upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy, to wtym okresie- wykonali w sposób nalezytu co najmniej 1 zamówienie ,polegajace na budowie,przebudowie , rozbudowie sieci kanaliacji grawitacyjnej z rur PVC-U fi 200/5,9 o długosci co najmniej 500,00 mb.
Wykaz osób zał.nr 8 ktęre wykonawca skieruje do realizacji niniejszego zamówienia , które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizaowanie przedmiotowego zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ewentualne zmiany opisane w projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostepnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-06